Health Tests OÜ (www.terviseuuringud.ee) teenuse osutamise üldtingimused

1. LEPINGU POOLED

1.1 Health Tests OÜ teenuste üldtingimused reguleerivad Kliendi ja Health Tests OÜ vastastikusi õigusi ja kohustusi Kliendile Health Tests OÜ poolt tervishoiu- ja terviseteenuste osutamisel.

1.ÜLDSÄTTED

1.1 Health Tests  OÜ (edaspidi “Health Tests“) Üldtingimused kehtivad kõikidele Health Tests poolt osutatavatele tervishoiu- ja terviseteenustele (edaspidi “Teenus”), välja arvatud juhul, kui Üldtingimuste kohaldumine ei ole sõnaselgelt välistatud. Üldtingimused kuuluvad lahutamatu osana Health Tests ja Kliendi vahel sõlmitavate lepingute juurde.

1.2. Üldtingimuste lahutamatu osa on ka isikuandmete töötlemise privaatsustingimused (edaspidi „Privaatsustingimused“), milliseid tutvustatakse Kliendile koos Üldtingimustega.

1.3. Teenuse osutamiseks sõlmivad Health Tests ja Klient lepingu (edaspidi „Leping“) mille kohaselt kohustub Health Tests osutama Kliendile kokkulepitud Teenust ning Klient kohustub maksma osutatava Teenuse eest tasu vastavalt lepingule ning osutama igakülgset kaasabi Teenuse edukaks osutamiseks. Health Tests  poolt pakutavad Teenused on loetletud kodulehel www.terviseuuringud.ee, mille nimekiri võib ajas muutuda.

2. LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Leping loetakse sõlmituks Health Tests ja Kliendi vahel hetkest, mil Klient avaldab soovi registreerida vastuvõtuaeg. Samast hetkest hakkavad Kliendile kehtima Üldtingimused ja Privaatsustingimused. 

2.2. Klient avaldab soovi broneerida vastuvõtuaeg:

2.2.1. Health Tests kodulehel www.terviseuuringud.ee/registreeri, kus Klient peab täitma vormi ning mille täitmisega ning privaatsustingimustega ja lepinguga tutvumisel nõustub lepingu tingimustega;

2.2.2 telefoni teel Health Tests kodulehel www.terviseuuringud.ee esitatud telefoninumbril ja lahtiolekuaegadel;

2.2.3 e-kirja teel aadressil info@terviseuuringud.ee;

2.2.4 Health Tests vastuvõtulauas.

2.3. Healht Tests broneerib Kliendile esimese vaba vastuvõtu või Kliendi soovil hilisema vaba vastuvõtu.

2.4. Teenuse osutamisele registreerumine loetakse Kliendi poolt nõusoleku andmiseks Teenuse osutamiseks.

2.5. Health Tests osutab Kliendile Teenust eesti keeles. Juhul, kui Teenust vahetult osutav isik (tervishoiu- ja/või tervisetöötaja) valdab lisaks eesti keelele muud Kliendile arusaadavat keelt ja Klient soovib, et Teenuse osutamise keeleks oleks muu keel, võib Teenust osutada selles keeles.

2.6. Klient mõistab, et Teenust on võimalik kvaliteetselt osutada ainult juhul, kui Klient annab kaasabi, osaleb aktiivselt Teenuse osutamisel, täidab Teenuse osutamise lepingust tulenevaid kohustusi ning Health Tests töötajate poolt antud juhiseid. Klient mõistab, et Health Tests ei suuda tagada Teenuse edukust ega seda, et Teenuse osutamise tulemus vastab täielikult Kliendi ootustele (VÕS § 766 lg 2).

3. HEALTH TESTS ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Health Tests võib:

3.1.1. nõuda Kliendilt tõest ja täielikku informatsiooni Kliendi terviseseisundi kohta;

3.1.3. kehtestada sisekord, mis reguleerib Klientide käitumist Health Tests tegevuskohas ning nõuda Klientidelt selle täitmist;

3.1.4. muuta Kliendi poolt broneeritud aega Health Tests töökorralduslikel või muudel põhjustel;

3.1.5. saada Teenuse osutamise eest tasu.

3.2. Health Tests kohustub:

3.2.1. osutama Teenust vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele (füsioteraapia teenuse puhul taastusravi ja füsioteraapia üldisele tasemele) Teenuse osutamise ajal ning Health Tests tavaliselt oodatava hoolega kooskõlas õigusaktides, sh võlaõigusseaduses sätestatud nõuetega Teenuse osutamisele;

3.2.2. informeerima Klienti tema läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, tuvastatud võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiu- ja/või tervise- ja/või raviteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest teenustest. Kliendi soovil peab Health Tests esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

3.2.3. hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid, sh andmeid Kliendi terviseseisundi kohta;

3.2.4. Kliendile Teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama seaduses sätestatud korras ja tingimustel.

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kliendil on õigus:

4.1.1. saada Teenust;

4.1.2. saada teavet Teenuse olemusest, ohtudest ja muudest vajalikest raviteenustest. Info võib olla suuline või Kliendi nõudmisel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

4.1.3. saada teavet meditsiinilise läbivaatuse tulemustest ja Teenuse osutamise käigus tuvastatud Kliendi tervislikust seisundist, samuti võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest;

4.1.4. aktiivselt osaleda Teenust puudutavate otsuste tegemisel, olla kaasatud Teenuse osutamise protsessi, anda Teenusega seonduvateks toiminguteks nõusolek või keelduda selle andmisest;

4.1.5. nõuda, et Health Tests hoiab tema terviseseisundit, ravi ja eraelu puudutava teabe konfidentsiaalsena, kui teabe avaldamise kohustus ei tulene kehtivatest õigusaktidest;

3.1.6. määrata isikud, kellel on õigus saada teavet tema terviseinfo kohta;

4.1.7. tühistada tema poolt broneeritud ambulatoorne vastuvõtuaeg põhjust avaldamata mitte hiljem kui 1 tööpäev enne vastuvõtuaega.

4.1.8. tutvuda Teenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ning saada neist omal kulul ärakirju. Klient esitab dokumentidest ärakirja saamiseks sellesisulise avalduse.

4.2. Klient kohustub:

4.2.1. avaldama oma parima arusaama järgi kõik Teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida Health Tests lepingu täitmiseks vajab;

4.2.2. andma tõese ja täieliku informatsiooni oma terviseseisundi kohta, sh kogu info varasemalt osutatud raviteenuste ja tarvitatavate ravimite kohta;

4.2.3. maksma tasu vastavalt lepingule ja Üldtingimuste peatükile 6;

4.2.4. ilmuma vastuvõtule piisava ajalise varuga kokkulepitud ajal, võttes kaasa fotoga isikut tõendava dokumendi;

4.2.5. täitma täpselt Teenuse osutamisel antud juhiseid;

4.2.6. informeerima koheselt Teenuse tulemusel tekkinud komplikatsioonidest ning pöörduma Health Tests poole täiendavale konsultatsioonile;

4.2.7. täitma sisekorra eeskirju ja arvestama teiste Klientide õiguste ja huvidega.

5. KLIENDI NÕUSOLEK

5.1. Kliendi võib läbi vaadata ja temale Teenust osutada üksnes tema teavitatud nõusolekul, millele eelneb Teenuse sisust ja ohtudest ülevaate andmine. Health Tests küsib Kliendilt läbivaatuse teostamisel või sellele eelnevalt või muul viisil Teenuse osutamise käigus tema terviseandmeid. Klient vastutab avaldatud andmete õigsuse eest. Health Tests ei ole kohustatud Kliendile seletama üldtuntud või väga harva esinevaid ohtusid ning riske, mille olemasolu ta tol hetkel ei tea, isegi kui nende olemasolu hiljem selgub. Health Tests nõudmisel annab Klient nõusoleku kirjalikus vormis.

5.2. Klient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmise avaldus peab olema tehtud samas vormis, millega Klient andis nõusoleku Teenuse osutamiseks.

5.3. Kui Klient ei soovi teavet oma läbivaatuse tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, siis on tal õigus teabe vastuvõtmisest keelduda. Teabe vastuvõtmisest keeldumise puhul ei tohi Health Tests Kliendile nimetatud teavet avaldada, välja arvatud juhul, kui sellega kahjustatakse Kliendi või kolmandate isikute õigustatud huve. Teabe vastuvõtmisest keeldumine toimub Health Tests nõudmisel kirjalikus vormis.

6. ERAELU JA ISIKUANDMETE KAITSE

6.1. Health Tests töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Kliendile Teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks, sh Teenuse osutamise dokumenteerimiseks. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs Kliendi andmetele üksnes tema nõusolekul. Kliendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.

6.2. Health Tests ja Teenuse osutamisel osalevad isikud kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Kliendi kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, välja arvatud kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Saladuse hoidmise kohustusest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmisel võib Klienti oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

6.3. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad lisaks ka Isikuandmete töötlemise privaatsustingimused, milliseid tutvustatakse Kliendile koos Üldtingimustega.

7. TASU

7.1. Klient kohustub tasuma broneeritud või kokkulepitud Teenuse hinna ettemaksuna Health Tests arveldusarvele või kassasse hiljemalt Teenuse osutamise päeval.

7.2. Juhul, kui pooled ei ole teisiti kirjalikus vormis kokku leppinud, lähtutakse Teenuse hinna määramisel Teenuse osutamise ajal kehtivast Health Tests hinnakirjast, mis on kättesaadav Health Tests asukohas ja veebilehel www.terviseuuringud.ee. Lisa protseduuride või analüüside teostamisel tuleb Kliendil tasuda eraldi.

7.3. Health Tests võib ühepoolselt edasiulatuvalt hinnakirja muuta. Muudatused jõustuvad arvates hinnakirja avaldamisest Health Tests asukohas ja veebilehel www.terviseuuringud.ee.

7. VASTUTUS

8.1. Health Tests ja Teenuse osutamisel osalevad isikud vastutavad üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest. Health Tests ei vastuta Teenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Health Tests on Klienti vastavatest võimalikest ohtudest ja tagajärgedest informeerinud ning Klient on andnud nõusoleku Teenuse saamiseks.

8.2. Health Tests ei vastuta kaudse varalise kahju ega mittevaralise kahju eest.

8.3. Health Tests vastutus on rahaliselt piiratud kolmekordse lepingu alusel tasutud summaga.

8.4. Health Tests ei vastuta kahju eest, kui Klient rikkus Health Tests või tema töötaja poolt antud Teenuse edukust mõjutavaid käitumisjuhiseid, sh Kliendi elukorralduse piiranguid Teenuse osutamisele eelnevalt, Teenuse osutamisel ning sellele järgneval ajal, kohustust ilmuda ülevaatusele vmt Teenuse osutamise seisukohalt olulist kohustust.

8.5. Juhul, kui Klient ei ilmu kokkulepitud ajal läbivaatusele, eeldatakse, et Klient on oluliselt rikkunud Health Tests poolt antud täitmiseks kohustuslikke käitumisjuhiseid.

8.6. Health Tests ja Teenuse osutamisel osalevate isikute vastutuse aluseks olevat asjaolu peab tõendama Klient, välja arvatud juhul, kui Kliendile Teenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

8.7. Vastutuse piirangud ei kohaldu tahtlike rikkumiste korral.

8.8. Kliendi kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil ta sai teada Health Tests või arsti poolt kohustuse rikkumisest ja kahju tekkimisest.

8.9. Health Tests võib nõuda Kliendilt leppetrahvi tasumist summas, mis vastab 80% Teenuse maksumusele juhul, kui Klient ei ilmu kokkulepitud ajal Teenuse osutamisele ja ei ole sellest eelnevalt teavitanud kooskõlas punktiga 3.1.7.

9. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

9.1. Leping lõppeb Teenuse osutamise lõppemisega, kusjuures Teenuse osutamise osaks loetakse kõik ambulatoorsele teenuse osutamisele järgnevad tegevused, mille on Teenuse eesmärgil teostanud Health Tests või mida on kohustunud teostama Klient (mh Health Tests poolsete juhiste järgimine).

9.2. Leping lõppeb Teenuse ülevõtmisega teise tervishoiu- ja/või terviseteenuse osutaja poolt või lepingu ülesütlemisel poole poolt.

9.3. Klient võib lepingu igal ajal üles öelda. Kui ülesütlemine leiab aset vähem kui 1 tööpäev enne broneeritud vastuvõttu või vähem kui 3 tööpäeva enne kokkulepitud protseduuri võib Health Tests nõuda Kliendilt Teenuse hinna hüvitamist 1/5 Teenuse hinna ulatuses.

9.4. Health Tests võib lepingu üles öelda (või alternatiivselt nõuda ühepoolselt Teenuse osutamise edasi lükkamist) mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa Health Tests kõiki asjaolusid arvestades Teenuse jätkamist oodata, eelkõige juhul kui:

9.4.1. Klient on viivituses Teenuse eest tasumisega;

9.4.2. Klient rikub lepingut või Health Tests poolt antud muid juhiseid;

9.4.3. Klient rikub teabe andmise kohustust või Health Tests võib põhjendatult eeldada, et Klient on andnud valeinformatsiooni;

8.4.4. Klient rikub muul viisil kui punktides 8.4.2. ja 8.4.3. Teenuse osutamisele kaasa aitamise kohustust;

9.4.5. Klient saabub vastuvõtule joobeseisundis, ebaadekvaatsena või ei allu muul põhjusel Health Tests korraldusele;

9.4.6. lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Health Tests hinnangul Kliendi huvidele;

9.4.7. Klient on jätnud kahel või enamal korral vastavat reeglistikku järgimata broneeritud vastuvõtule või kokkulepitud protseduurile tulemata.

9.5. Lepingu lõppemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda lepingu alusel osutatud Teenuste eest.

9.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta Üldtingimuste punktide 6., 7., 8. ja 9. kehtivust.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.2. Kui Kliendil on Health Tests tegevuse suhtes pretensioone või etteheiteid, on tal õigus esitada kaebus e-postiaadressil info@terviseuuringud.ee. Kaebuses peab olema selgelt välja toodud Kliendi rikutud õiguste kirjeldus ja rikkumise asjaolud. Kaebusele tuleb lisada olemasolevad tõendid Kliendi õiguste rikkumise kohta. Health Tests vaatab kaebuse läbi mõistliku aja jooksul.

10.3. Kliendil on Teenuse lepingu tingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mh nõuda lepingu täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda ning rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

10.4. Health Tests ei anna Teenusele garantiid (VÕS § 766 lg 2).

10.5. Pool ei või üle anda ega mistahes muul moel loovutada temale Teenuse osutamisest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi ilma teise poole varasema kirjaliku nõusolekuta. Piirang ei kehti tasu sissenõudmise nõuete osas.

10.6. Mistahes lepingu muudatused tuleb sõlmida kirjalikult ja allkirjastada poolte poolt. Health Tests võib Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, muudatused jõustuvad arvates Üldtingimuste avaldamisest Health Tests asukohas ja veebilehel www.terviseuuringud.ee. Lepingule kohaldatakse selle sõlmimise ajal kehtinud Üldtingimusi. Health Tests kohustub Üldtingimuste muudatustest Klienti teavitama. Kohaseks teavitamiseks loetakse Health Tests poolt Üldtingimuste muudatusest teavitamist Health Tests kodulehe kaudu.

10.7. Üldtingimuste üksiku sätte kehtetus tema vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Üldtingimuste või teiste Üldtingimuste sätete kehtetust. Ulatuses, mille võrra selline kehtetus või tühisus muudab oluliselt poole õigusi või kohustusi, võib sellist sätet muuta.

10.8. Pooled püüavad kõik lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused kohtus, kusjuures esimese astme kohtuks on Harju Maakohus.